Nisan, 2012 için arşiv

Kapitalizm! Devrim?

Posted in Haberler with tags on 28/04/2012 by Karakök

Şu anda yaşayanların büyük çoğunluğunun tarih olarak sonunu göremeyecekleri XXI. Yüzyılın başlarındayız.

XX. Yüzyılın başlarında yaşayanların çoğunluğu da yüzyıllarının sonunu görememişlerdi. İnsan ömrü, bir yüzyılı tamamlamaya yetmiyor.

XX. Yüzyıl, bizlere devrim açısından nasıl bir sonuç gösterdi? XIX. Yüzyılda’da büyük devrimler yaşandı ama XX. Yüzyıl devrimlerinin anti-kapitalist niteliği daha belirgindi. Bu yüzden soruyorum, XX. Yüzyıl, bize devrim açısından neyi gösterdi diye.

Şöyle kuşbakışı baktığımız zaman sonuç şudur: Devrimlerin, kadim otokratik diktatörlükleri, faşist diktatörlükleri, askeri rejimleri, en belirgin örneğini Sovyet devriminde gördüğümüz üzere, kapitalistleri ve onların sınıf hakimiyetlerini yıkabileceği kanıtlandı. Ama kanıtlanamayan bir şey var. Devrimler, kapitalistleri ve onların sınıf hakimiyetini yıkabilse bile, kapitalizmi yıkamıyor, kapitalist ilişkilere son veremiyor. Bunu net bir şekilde belirlemek gerekir.

Çünkü, birincisi, kapitalizm, sınıf hakimiyetinden ibaret değil. Kapitalizm, bir üretim tarzı, üstelik dünya çapında bir üretim tarzı; toplum adı verilen ve ulusal sınırlarla birbirinden ayrıymış gibi duran parçaları birbirine bağlayan üretim ilişkilerinin bütününün adı. Dünya çapında işleyen bu çark, para ilişkileriyle ve bu ilişkileri düzenleyen piyasanın görünmez eliyle düzenleniyor.

Bir parçada (bir toplumda) kapitalist sınıfların hakimiyetine son verseniz bile, çark dönmeye devam ediyor ve bu sefer kapitalist ilişkiler “yeni toplumu” başka mekanizmalar ve hakimiyet ilişkileri yoluyla yeniden kendi içine çekiyor.

XX. Yüzyılda, kendini kapitalist ilişkilerden koruduğunu sanan otarşik “sosyalist” toplum örnekleri yaşandı, bunlardan bazıları hâlâ ayakta: Stalin Rusya’sı, Mao Çin’i, bugünkü Küba ve Kuzey Kore.

Bugün yaşayan Kuzey Kore örneğini ele alalım. Bu rejimin katı monolitik niteliği üzerinde durmaya gerek yok. Tartıştığımız, bir Kuzey Kore’nin ne ölçüde kapitalist ilişkilerin dışında olduğudur. Kuzey Kore toplumu ne kadar otarşik (kendi içinde, kendine yeterli) bir ekonomiye sahip olursa olsun, yine de sonuç olarak kapitalist ilişkilerin içindedir. Bu, kapitalistsiz bir kapitalist düzendir. Olan, sadece bu kapitalist ilişkilerin devlet tekeli tarafından düzenlenmesidir. Para ve ücret ilişkileri yerli yerinde durmaktadır. Kuzey Kore emekçilerinin artıdeğerine tekelci devlet tarafından el konmakta, hakim parti bürokrasisi bu artıdeğerin kullanımını düzenlemekte ve keza dünya kapitalizmiyle alışverişi kapitalist piyasa ilişkilerinin belirlediği koşullara göre yürütmektedir.     Okumaya devam et

Öldükten sonra cesetle seks yasas?! M?s?r Parlamentosu’na sunulan iki yasa tasar?s? büyük tart?smalar yaratt?…

Posted in Haberler with tags on 28/04/2012 by Karakök

M?s?r Parlamentosu’nda görüsülen yasa sask?na düsürdü. Sapk?nl?k dolu yasa tasar?s? ‘Kocalara, ölen esleriyle ilk 6 saat seks yapabilme’ hakk? getiriyor…

M?s?r Parlamentosu’na sunulan ve erkeklerin ölen esleriyle ölümden sonraki ilk 6 saatte seks yapmas?na imkân veren yasa tasar?s?, kad?n haklar? örgütlerini ayaga kald?rd?.

M?s?r’da Müslüman Kardesler ve Selefilerin çogunlukta oldugu parlamento, tart?sma yaratan iki yasa tasar?s?n? görüsmeye haz?rlan?yor. Tasar?lardan ilki genç k?zlar?n evlenme yas?n?n 14’e düsürülmesi.

6 SAAT IÇINDE SEKS HAKKI

Digeri ise erkeklere, ölen eslerinin cesetleriyle, ölümden sonraki ilk 6 saat içerisinde seks yapma hakk? tan?nmas?. El Arabiya’n?n haberine göre Ulusal Kad?n Konseyi (UKK) Baskan? Doktor Mervat el Talavi, Parlamento Baskan? Saad el Katatni’ye gönderdigi mektupla, iki tasar?n?n da yasalasmas?n?n önüne geçilmesini talep etti. Konsey, Islamc? vekillerin “Kuran-? Kerim’i kendilerince yorumlayarak kad?nlar?n egitim ve istihdam haklar?na k?s?tlama getirmeye çal?st?g?n?” belirtiyor.

ÖLÜMDEN SONRA EVLILIK GEÇERLI
Nekrofili konusu, May?s 2011’de Fasl? imam Zamzami Abdül Bari’nin aç?klamalar?ndan sonra tart?sma konusu olmustu. Imam Bari, evliligin ölümden sonra da geçerliligini sürdürdügünü, kocalar?n oldugu kadar kad?nlar?n da ölen esleriyle seks yapma hakk?na sahip olduklar?n? söylemisti

Iki çocuk daha tutuklandi

Posted in Haberler with tags on 28/04/2012 by Karakök

Hakkari – Yüksekova Ilçesi’nde gözalt?na al?nan 9 kisiden 7’si serbest
b?rak?l?rken, 2 çocuk ise tutukland?.

Hakkari’nin Yüksekova Ilçesi’nde 23 Nisan’da gözalt?na al?nan 9
yurttas, dün savc?l?ga ç?kar?ld?. Gece yar?s?na kadar süren ifade
islemlerinden sonra 7 kisi serbest b?rak?l?rken, yaslar? 18’den küçük
olan B.Ç ve M.B adl? çocuklar ise “örgüt propagandas? yapmak”
iddias?yla Yüksekova Asliye Ceza Mahkemesi taraf?ndan tutuklanarak,
cezaevine gönderildi.

Göçmen Dayanışma Ağı 1 Mayıs Çağrısı

Posted in Haberler with tags on 27/04/2012 by Karakök

Göçmen Dayanışma Ağı

1 Mayıs Çağrısı

Sürekli yeniden yapılandırılan küresel kapitalist düzen, metaların serbest dolaşımı kadar esnek, mobil ve her an elden çıkarılabilir bir emek gücüne de ihtiyaç duyuyor. Bu işgücünün önemli bir kısmını, sınır dışı edilme korkularından ötürü kamusal alanda en az görünür olan göçmen işçiler oluşturuyor. İşte bu yüzden, devletler bir yandan “yasadışı göç”le mücadele ettiklerini iddia ederken, diğer yandan piyasa ihtiyaçları doğrultusunda yasadışı tabir ettikleri göçe göz yumuyorlar. Öte yandan uyguladıkları göç ve sınır politikalarıyla göçmenlerin barınma ve yeni bir hayat kurma koşullarını olabildiğince zorlaştıryorlar. Kimileri sınır dışı edilir veya geri gönderilme merkezlerine kapatılırken, göçmenlerin daha büyük çoğunluğu, her an sınır dışı edilebilir konumda tutuluyor. Böylelikle göçmen işçiler, sistematik olarak emek piyasası içinde sömürüye iyice açık işgücü işlevi görüyorlar. Buna ek olarak var olan yerel emek örgütlenmeleri, sendikalar, meslek odaları, genel olarak toplumsal muhalefet göçmen emekçilerin sorunlarına karşı sessiz kalarak göçmenlerin sömürülmesine, dışlanmasına ve hapsedilmesine kayıtsız kalıyorlar.     Okumaya devam et

1915-16 Ermeni soykirimi belgeleri artik Turkce de..

Posted in Haberler with tags on 27/04/2012 by Karakök

Alman arþivlerinden 1915-16 Ermeni soykýrýmý belgeleri artýk Türkçe’de…

[Sesonline] ÖZEL- ‘Dîvan-ý Harb-i Örfi Zabýtlarý’nýn yer aldýðý web sitesinden, artýk Alman Dýþiþleri arþivlerinde yer alan ‘1915-16 Ermeni soykýrýmý’na iliþkin belgelerin Türkçesine de eriþilebiliyor. Wolfgang ve Sigrid Gust tarafýndan kurulan, farklý bölümlerinin içeriklerinden Mathias Bjornlund ve Taner Akçam’ýn sorumlu olduðu, tüm teknik alt yapýsýnýn ise Vagharshak Lalayan tarafýndan gerçekleþtirilen site, sadece orijinal-arþiv belgelerini okuyucularýn kullanýmýna sunuyor. http://www.armenocide.de adresinden yayýn yapan sitede, ABD’deki Clark Üniversitesi öðretim üyesi, Prof. Dr. Taner Akçam tarafýndan yayýnlanan þunuþ yazýsýnda, \”Wolfgang ve Sigrid Gust tarafýndan hazýrlanan, “Alman Dýþiþleri Belgelerinde 1915/16 Ermeni Soykýrýmý” adlý Belge yayýnlarý tarafýndan yayýnlanan belgelerin bir kýsmýný Armenocide’a koymaktan büyük mutluluk duymaktayýz. Belgeler, daha önce, 1919 yýlýnda, Alman Protestan Papaz Lepsius tarafýndan yayýnlanmýþ belgelerin orijinalleridir\” denilerek þu bilgilere yer verildi:

TIKLAYINIZ:
http://www.sesonline.net/php/genel_sayfa.php?KartNo=57078

Hayat Tv’nin gözünden 23 Nisan… ‘Cumhurbaşkanlığı değil Sincan cezaevi önündeyiz’

Posted in Haberler with tags on 27/04/2012 by Karakök

Uluslar arasi isçi Filmleri Festivali Açilisina ve filmlere davetlisiniz

Posted in Haberler with tags on 26/04/2012 by Karakök

Düzenleyicilerinden oldu?umuz 7. Uluslararas? ??çi Filmleri
Festivali 2 May?s ak?am? aç?l?? gecesine hepiniz davetlisiniz.

Saat 17:30 Geleneksel Festival yürüyü?ü (Taksim Meydan?)

**Saat 19:30 ?TÜ MAÇKA Mustafa Kemal Anfisi**

**Nejat Yava?o?ullar?’**n?n “Özgürlük Emek ?ster”
diyece?i, Festivalin Aç?l?? filmi **”Ya?muru Bile/Even The
Rain”** filminin Yönetmeni Iciar Bollein’in mesaj? ile kat?laca??,    Okumaya devam et

Gündemden Payimiza Düsenler/ 25.04.2012

Posted in Haberler with tags on 26/04/2012 by Karakök

*Lale Mansur’un Hayat?n Içinden program?ndaki görüsleri,*

http://www.videoizleyim.com/Hayatin-icinden-konuk-lale-mansur-izle-24-nisan-2012.html

Ayn? zamanda, Todi’nin, “tutuklu ögrenciler için neler yapabilecegimizi
konusmak” için 28 Nisan saat 15’te Cezayir Salonu’nda forumu yap?lacakt?r
ve yine ayn? grubun, sitelerinde https://mechulogrenci.crowdmap.com/ söyle
bir harita mevcut, belki isimize yarar…

*Ferhat Arslan’?n(DIHA) haberiyle Özgür Gündem,*

http://www.ozgur-gundem.com/?haberID=37708&haberBaslik=Çocuga Çocuga
Pozant?, ailesine ceza….

*Sevgim Denizalt? kaleminden, Beraat eden çocuga ceza…*

http://www.birgun.net/actuel_index.php?news_code=1335352926&year=2012&month=04&day=25

Hayvan cesetlerini sergilemek için müze kuran üniversiteyi hangi üniversal değerlere oturtalım

Posted in Eko yazilari with tags on 25/04/2012 by Karakök

 

Ya da hiçbir yere oturtmayalım ayakta kalsın!

 

İnsana olması gereken bu gibi geliyor zira.

Uygarım diyen insan, bir kekliğe, bir ayıya kurşun atıp onu öldürebilir mi?

Peki, çağdaşım diyen bir üniversite, avda öldürülmüş bu hayvanlardan oluşan bir müze hayal edip, öğrencilerine bu hayvanların içleri doldurulmuş hallerini sergileyebilir mi?

Bunu yaparsa şayet.. bu uygarlık meselesini, bu çağdaşlık iddiasını hangi üniversal değerlere oturtmamız gerekir peki?

Tam da Türkiye’de bir Hayvan Partisi kurulduğu sırada!

İstanbul Teknik Üniversitesi, hayvan cesetlerini sergileyeceği İTÜ Ufuk Güldemir Yaban Hayatı Müzesi’ni, hangi bilimsel disipline oturtuyor acaba diye merak ediyor insan?      Okumaya devam et

1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a Aşk ve Özgürlük İçin Yürüyoruz!

Posted in Feminizm with tags on 25/04/2012 by Karakök

Kaos GL / 1 Mayıs 2012

 

1 Mayıs’tan 17 Mayıs’a Aşk ve Özgürlük İçin Yürüyoruz!

1 Mayıs meydanlarında homofobiye, transfobiye, nefrete, her türlü ayrımcılığa ve sömürüye karşı gökkuşağı bayrağını yine yükseltiyoruz. Özgürlüğün bayramı 1 Mayıs’ta yine alanlardayız!

Anadolu’nun son tutsakları Lezbiyen, Gey, Biseksüel ve Trans (LGBT) bireyler olarak varoluşumuzu kuşatan heteroseksist ablukayı on iki yıldır alanlara çıkarak dağıtmaya çalışıyoruz.     Okumaya devam et