Haziran, 2012 için arşiv

“Diren Karadeniz” Klibi.

Posted in Haberler on 27/06/2012 by Karakök

 http://youtu.be/AWF-Y_tdsk8

diren karadeniz Diren Karadeniz Klibi Yayınlandı
Apolas Lermi’nin sözlerini yazdığı müziğini ise tonya yöresinden alan 21 farklı sanatçının seslendirdiği “Diren Karadeniz” klibi yayınlandı.

“Diren Karadeniz”, karadenizin patronlara peşkeş çekilmesi, Heslerle talan edilmesi ve karadenizde devlet politikasıyla yükseltilen ırkçılığa karşı sözleriyle tepkisini ortaya koyuyor. Klipte karadenizli ölüm orucu direnişçisi zehra kulaksız, taksim 1 mayıs görüntüleri ve karadenizde heslere karşı mücadele yürüten karadeniz isyandadır platformunun miting götüntüleride yer de almakta.

Şarkının sözleri:

karardi karadeniz aca’ ne oldi bize
bu sene da funduklar gülmedi yüzumuze

topla topla bitmeyi çay da para etmeyi
tarladaki lahana o da bize yetmeyi

yastığumuz çürudi döviz aldi yürudi
hamsi da tutamaduk karadeniz kurudi

seçim zamani geldi da astiler bayraklari
çayırlarda çürudi nenemun ayakları

bu sinavlar, yasalar hep yolları tıkadi
tarikatlar mafyalar beyinleri yıkadi

gökten şimşek çakayi yoldan seller akayi
fakiri çalup soyan (amerikan uşağu) ankara’ya çıkayi

sahil yoli (barajlari) yaptiler paralari kaptiler
üç beş kuruş liraya memleketi sattiler

ha bu yalan dünyanun çilesini çekerum
memlekeri satanun anasini severum

hakli olani değil de haksizi koruyiler
doğruyu söyleyeni (doğrusuni yazani) arkadan vuriyiler.

Seslendirenler:
Apolas Lermi, Yaşar Kurt, İlkay Akkaya, Şevval Sam, Hülya Polat, Tanju Topal, Efkan Şeşen, Deniz Ayata(Teona), Ömer Aykut, Kurtuluş Cengiz, İhsan Eş, Selcuk Balcı, Savaş Yakupoğlu, Grup Yorum, Resul Dindar(Karmate), Bayar Şahin, Aydoğan Topal, İlknur Yakupoğlu, Niyazi Koyuncu, Hikmet Akçiçek(Vova), Erdal Bayrakoğlu

Yenilgicilik!

Posted in Haberler with tags on 26/06/2012 by Karakök


Neyse ki, bizim televizyonun kumandasını birkaç gün önce Keje’nin üç aylık yavrusu Mavro yedi de biz de Türk medyasının düşürülen savaş uçağı üzerine koparttığı kulak tırmalayan yaygaranın saldırısından, çok bilmiş uzmanların devletten de devletçi yorumlarını dinlemek zorunda kalmaktan bir ölçüde kurtulduk. TV bir tek Haber Türk kanalını alıyor şu anda. Gerçi bu kanalın gürültüsü bile tek başına kafa şişirmeye yetiyor ya.    Okumaya devam et

Anarsist tutsaklardan: “Eylemliligin coskusu ve heyecan? içindeyiz.”

Posted in Haberler with tags on 26/06/2012 by Karakök

Metris T tipi kapal? cezaevinde tutuklu bulunan ve açl?k grevlerinin 14.
gününe giren anar?istler bu hafta yolda?lara ve kamuoyuna aç?k bir mektup
yay?nlad?lar. Mektupta ya?ad?klar? haks?zl?klara de?inen anar?istler asla
teslim al?namayacaklar?n?, eylemlili?in co?kusu ve heyecan? içinde
olduklar?n? dile getirirken, daha fazla destek ve dayan??man?n onlar için
ne kadar önemli oldu?unu ifade ettiler.

1 May?s?ta yap?lan sald?r?lar gerekçesiyle tutuklu yarg?lanan 15 ki?i
aras?ndan biz 12 anar?ist tutsak 11.06.2012 tarihinde dönü?ümlü açl?k
grevine ba?lad?k. Ya?ad???m?z haks?zl?klar ve keyfi tutuklamalar kar??s?nda
bu protestoyu gerçekle?tirmek zaruri olmu?tur. T.C. devleti hemen
yan?ba??m?zdaki Yunanistan?? sarsan anar?istleri görüyor, bütün dünyada
yay?lan ayaklanma dalgas?n?n da fark?nda ve kendi me?ruiyetini yitirdi?inin
de gayet bilincinde oldu?undan, bu isyan ate?inin bu topraklara
s?çramas?ndan ve biz anar?istlerden öylesine korkmu? durumda ki, birbirini
hiç tan?mayan insanlar? bir terör örgütü gibi gösterip yarg?lamaya
çal???yor.

En küçük muhalefeti bile kendisine tehdit olarak alg?layan devletin
otoritesini toptan reddeden biz anar?istlere kar?? öfkesini ve korkusunu
anl?yoruz. As?l amaçlar?n?n bu dava üzerinden anar?istlere ve özgürlük
arayan herkese gözda?? vererek bu topraklarda dünyadakine paralel bir isyan
dalgas?n? daha geli?meden ezmek oldu?unun bilincindeyiz. Yoksa onlar da bu
davada bir örgüt filan olmad???n?n fark?ndalar. Bu dava giderek h?zlanan
?hiçbir haks?zl??a ses ç?karmayan insanlardan olu?an bir toplum yaratma?
projesinin sadece bir parças?d?r. Devletin bize yönelik korkusu o kadar
paranoyak bir hal alm?? durumda ki bizi tutsak edebilmek için özünden bir
bask? ve suçl? yaratma mekanizmas?ndan ba?ka bir ?ey olmayan kendi hukukunu
bile çi?nemek zorunda kal?yor. ?lk operasyonlarda 50?nin üzerinde ki?i
gözalt?na al?nm??ken bu operasyonlardan bir kaç gün sonra hiçbir ?ekilde
kaçmayan ve kendi resmi ikametgahlar?nda gözalt?na al?nan arkada?lar?m?z
mahkeme taraf?ndan kaçma ?üpheleri oldu?u gerekçesiyle tutukland?. Dosyada
ayn? anda hem gizlilik karar?n?n olmas? hem de tutuklu yarg?lanmam?z Avrupa
?nsan Haklar? Sözle?mesi?ne ve A?HM?nin kararlar?na ayk?r?d?r. Bu ve daha
önce de belirtti?imiz birçok hukuksuzluk gösteriyor ki devlet bize kar??
öyle bir korku ve acziyet içinde ki hak, adalet, masumiyet karinesi gibi
kavramlar? ve kendi hukukunu bile hiçe say?yor. Devlet sermayeyle i?birli?i
içinde HES vb. giri?imlerle do?ay? katledip canl?lar?n ya?am alanlar?n? yok
ederken, kad?na yönelik eril ?iddet ve LGBTT bireylerine kar?? i?lenen
nefret cinayetleri h?zla artarken ve devlet bunlar? önlemek için tutuklanan
ö?rencilerle dolup ta?arken zaten bize göre hak, adalet gibi kavramlar
art?k bo? laftan ibarettir.

Davalar?m?z gösteri ve yürüyü? kanunlar?na muhalefet ve kamu mal?na zarar
verme suçlar?yla sürüyor. Daha yak?n zamanda Kad?köy?de holiganlar polis
arabalar?n? ate?e verdiler, bizim 1 May?s?ta kamu mallar?na verdi?imiz
iddia edilen zarar?n belki 10 kat? civar?nda zarar veren sald?r?larda
bulundular. Ancak devlet bunlar? siyasi amaçlarla yapmad?klar? için onlar?
bir tehdit olarak görmedi ve çok daha büyük olaylar ç?kmas?na ra?men o
davada sadece 1 ki?itutuklu yarg?lan?rken bizim davam?zda 15 ki?i özel
yetkili mahkeme taraf?ndan tutuklu yarg?lan?yor. Sadece bu bile bizim
yapt???m?z iddia edilen sald?r?lardan dolay? de?il, dü?üncelerimizden
dolay? tutsak edildi?imizin ispat?d?r.

Herkes bilmelidir ki yap?lan açl?k grevi bir örgütsel tav?r ya da  eylem
de?ildir. Tutuklu bulunan 15 anar?istten 12?si tamamen bireysel
kararlar?yla açl?k grevine ba?lam??t?r. Zaten eylemin amaçlar?ndan biri de
örgüt olmamam?za ra?men terör örgütü olmakla suçlanmam?z? protesto etmektir.

Açl?k greviimizin ikinci haftas?ndayken d??ar?da tan?d???m?z ve
tan?mad???m?z bütün dostlar?m?za yine sevgi, selam ve dayan??ma ça?r?m?z?
yolluyoruz. Açl?k grevinin etkisiyle yorgunluk ve atalet içinde oldu?umuzu
dü?ünmesinler. Aksine eylemlili?in co?kusu ve heyecan? içindeyiz. Tutsak
edildi?imiz için aciz oldu?umuz asla san?lmas?n, mesele esir dü?mekte
de?il, teslim olmamakt?r.

?syan ve dayan??mayla?

*Anar?ist Tutsaklar*
Metris 1 Nolu T Tipi Kapal? Ceza ?nfaz Kurumu ?
A-7 ko?u?u
Eski Edirne Asfalt? üzeri Be?yüzevler 34200 Esenler-?stanbul

https://operationblackscare.wordpress.com/2012/06/24/anarsist-tutsaklardan-eylemliligin-coskusu-ve-heyecani-icindeyiz/

ANTI-FA IZMIR – Anarsist tutsaklarla dayan?sma konseri – Yar?n, 18:00 – Hayalbaz

Posted in Haberler with tags , on 26/06/2012 by Karakök

14 May?s’ta baslayan operasyonlarla tutuklanan anarsistlere destek ve
dayan?sma amac?yla yar?n Izmir Hayalbaz’da bir konser
gerçeklestirilecektir.

Dayan?smay? yükseltmek için herkesi bekliyoruz…

*Çalan gruplar:*

Indigo (Protest Rap)-Izmir
http://www.facebook.com/indigoizmir
——————————————–
Çagr? Sinci (Protest Rap)-Izmir
http://www.facebook.com/cagri.sinci.official
——————————————–
Social Threat (Hc Punk – Crossover)-Izmir-
http://www.facebook.com/SocialThreat
———————————————
Boykot (Hardcore Rap – Reggae)-Eskisehir & Izmir-
http://www.facebook.com/boycottcrew

https://www.facebook.com/events/306308699459413/
<http://www.facebook.com/boycottcrew>

*Anarsist tutsaklarla dayan?sma blogu:*
https://operationblackscare.wordpress.com/

Haftalik Dusunce Ozgurlugu Bulteni

Posted in Haberler with tags on 26/06/2012 by Karakök

*Düsün, düsün…  ** ****
**Haftal?k Düsünce Özgürlügü Bülteni** **(Say? 25/12, 22 Haziran 2012)*****

** **

[image: images]****

*EFJ’den Basbakan’a k?nama*

Avrupa Gazeteciler Federasyonu (EFJ) Genel Kurulu, Basbakan Recep Tayyip
Erdogan’?, gazetecilere yönelik *”Akbabalar, tasmalar?n?z? ç?kard?k,
uluslararas? tasma takt?n?z” *gibi hakaret ve nefret içerikli sözlerinden
dolay? k?nad?. Yetkilileri, hükümeti elestiren tüm gazetecilere, yazarlara,
sanatç?lara, ayd?nlara, akademisyenlere, sendikac?lara, sivil toplum
örgütlerinin temsilcilerine sayg? ve tahammül göstermeye çag?rd?. KKTC’de
faaliyet gösteren Bas?n-Sen ile Türkiye Gazeteciler Sendikas?’n?n (TGS)
önerisiyle haz?rlanan ve oybirligiyle kabul edilen Genel Kurul
aç?klamas?nda Türkiye’deki bas?n özgürlügünden ve mahpus gazetecilerin
durumundan derin kayg? duyuldugu vurguland?. Mesleklerinden dolay?
cezaevinde olan gazetecilerin serbest b?rak?lmas? istendi, Gazetecilere
Özgürlük Platformu ve TGS’nin Haziran ay? boyunca düzenledigi ‘Tan?kl?k
Günleri’ne selam gönderildi. Gazeteciler hapisteki meslektaslar?yla
dayan?sma içinde olacaklar?n? belirtti ve gazetecilerin hapsedilmesinin
Türk yurttaslar?n?n bilgiden yoksun kalmas?na yol açacag?n? ve bunun Türk
yetkililer için bir utanç oldugunu ifade etti.****    Okumaya devam et

lyonda 1 mayis tutukluklulariyla dayanisma

Posted in Haberler with tags on 26/06/2012 by Karakök

Eylem, 23 haziran cumartesi gunu oldu. lyon’da fasistlerin azdigi valiligin yasaklamasina ragmen fasistlerin yine de gosteri yapmaya calistigi bir gune denk geldiginden katilim umulan oranda olmadi. Burjuva basinindan gelen bir gazeteci bir yoldasla roportaj yapti ama yayinlanmadi. Lyon’un  halk semti diyebilecegimiz semtinde toplanan grup parkart acip sloganlar attiktan sonra dagildi. Eyleme degisik goruslerden insanlar ve orgutler katildigindan isyan, devrim, ozgurluk/  1 mayis tutuklularina ve politik kürt mahkumlarina ozgurluk, yasasin uluslararasi dayanisma sloganlari atildi.

‘Facebook’ta o anarsist videoyu niye ‘like’ ettin?’

Posted in Haberler with tags on 26/06/2012 by Karakök

*Sorguda ?Anar?ist parti kuruluyormu?. Var m?s?n?? diye soruldu?una göre,
bu yaz anar?izm gelebilir.*

Önce özetler: ?stanbul?daki 1 May?s yürüyü?ünde ?i?li civar?nda baz? özel
kurulu?lar?n vitrinlerine, bankalar?n ATM?lerine yap?lan sald?r?larla
ilgili olarak 14 May?s?ta Terörle Mücadele ekiplerinin yapt??? operasyonla
60?tan fazla ki?i gözalt?na al?nd?, dokuzu tutukland?. ?ki hafta sonra
ikinci dalga geldi. ?u anda üçü liseli olmak üzere 15 tutuklu Metris T Tipi
Kapal? Cezaevi?nde. Sekiz ki?ilik ko?u?ta 15?i birlikte kal?yor.     Okumaya devam et

*DAYANISMA ÇAGRISI*

Posted in Eko yazilari with tags on 21/06/2012 by Karakök

*DAYANISMA ÇAGRISI*
Hayvanlar?n Yasam Haklar?n? Koruma Dernegi (HYHKD) Baskan? Eva Aksoy, Türk
olmad?g? gerekçesiyle ötekilestirilerek, Türkiye’de birlikte yasad?g?
insanlar?n içinde yaln?zlast?r?lmaya çabalanarak, yaklas?k 8 y?ld?r düzenli
olarak fasizan hakaret ve tehditlere maruz b?rak?l?yor.

Eva Aksoy’a gönderilen hakaret ve tehdit maillerinin baz?lar?, “Ne Mutlu
Türküm Diyene” diye bitiyordu ve “biz, insanlar? arkadan hançerleyen Ermeni
?rk?ndan degiliz” deniliyordu maillerde… Aksoy, y?llar boyunca son derece
çirkin ?rkç?, fasizan hakaretlere maruz b?rak?ld?, ölüm tehditleri ald?,
kendisine Türkiye’yi terk etmesi emredildi, ikâmetgâh?n?n adresi internette
yay?nland?, fiziksel sald?r? girisimine maruz kald?, evine ates edildi,
camlar? k?r?ld?, mahallede yap?lan kulis çal?smalar? ile “Türk düsman?”
olarak damgaland?, tehdit maillerinde geçen “Senin sonun daragac?d?r”
sözlerini hat?rlat?rcas?na kap?s?n?n önüne metrelerce kal?n halatlar
b?rak?ld?. Son olarak da Hocal? mitinginden sonra bahçesine, mitingde
dag?t?lan “Ermeni Yalan?na Sessiz Kalma” sapkalar?ndan biri at?ld?…

Eva Aksoy’un “kat?lan” s?fat?yla yer ald?g?, kamuoyunda “Benim Ülkem Sana
Dar Gelir” diye bilinen dava, tüm deliller sabit olmas?na ragmen 3 y?ld?r,
san?g?n ve san?k vekillerinin anlams?z talepleri ile devam ediyor. *Eva
Aksoy’un bahçesinde bulunan “Ermeni Yalan?na Sessiz Kalma” sapkas?n?n ise
Aksoy ile ayn? sokakta oturan ve davada san?k olarak yarg?lanan kisinin
avukatl?g?n? yapan, bir emekli savc? taraf?ndan at?ld?g?, güvenlik kamera
kay?tlar? ile tespit edildi. Eva Aksoy bu kadar yogun tehdit alt?ndayken ve
tüm bunlar gündelik yasant?s?n? etkilerken, aç?k bir tehdit oldugu kolayca
anlas?lan bu nefret eylemi hakk?nda yap?lan suç duyurusu ise, daha “millî”
gördükleri konularda pek keskin olan savc?lar?m?z?n verdigi “takipsizlik
karar?” ile sonuçland? ve dava aç?lmas?na gerek dahi duyulmad?.*

Halklar aras?ndaki kardeslik bag?n? budamaya çal?san, ?rk ayr?mc?l?g?n?
k?sk?rtan ve toplumu ?rkç? söylemlerle farkl? etnik gruplara kars? harekete
geçirmeye tesvik eden san?k *(Ergenekon iddianamesinde “Kafes Eylem
Plan?”nda ad? “sald?r?ya ugrayan gayrimüslimler” listesinde sald?rgan
olarak isaretlenen)* hakk?nda aç?lan kamu davas?, 6. durusma ile görülmeye
devam edilecek.

*Haklara sayg?l? tüm bireyleri bu durusmaya kat?lmaya, dayan?smaya, bu
vesile ile bir kez daha ?rkç?l?g? ve ayr?mc?l?g?n her türlüsünü lanetlemeye
çag?r?yoruz.*

*Yeryüzüne Özgürlük Dernegi*
*Ayr?mc?l?kla Mücadele Komisyonu*
*
*
*Iletisim:*
yeryuzuneozgurluk@gmail.com

“Benim Ülkem Sana Dar Gelir” davası yerinde sayıyor

Posted in Haberler with tags on 21/06/2012 by Karakök

“Benim Ülkem Sana Dar Gelir” davası bugün İstanbul 30. Sulh Ceza Mahkemesi’nde Görüldü.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği, ırkçı ve nefret söylemi içeren hakaret ve tehditleri kınayarak ve geçmişteki, günümüzdeki ırkçılık örneklerini hatırlatıp teşhir ederek davanın müştekisi Eva Aksoy’la dayanışmak için saat 09.00’da basın açıklaması yaptı.

Türk olmadığı gerekçesiyle yaklaşık 8 yıldır düzenli olarak faşizan hakaret ve tehditlere maruz kalan “Hayvanların Yaşam Haklarını Koruma Derneği” (HYHKD) Başkanı Eva Aksoy’a “Benim Ülkem Sana Dar Gelir, Sen Erivan’a Git”, “Senin sonun darağacıdır” diyerek Aksoy’u Türkiye’den kovan ve tehdit eden kişi hakkında açılan kamu davasının 5. duruşması,  bugün Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi 30. Sulh Ceza Mahkemesi duruşma salonunda görüldü.

Yeryüzüne Özgürlük Derneği, dava öncesinde, saat 09.00’da, adliye önünde bir basın açıklaması yaptı. Birçok kuruluş ve girişimin imzacı olduğu basın açıklamasına anti-faşist anarşistler de bizzat katılarak bireysel olarak destek verdi.  

Basın açıklamasına imzacı olan kuruluş ve girişimler şöyle: Ceza İnfaz Sisteminde Sivil Toplum Derneği, Düşünce Suçu(!?)na Karşı Girişim, Göçmen Dayanışma Ağı (GDA), Güvercinler Meclisi Girişimi, Irkçılığa ve Milliyetçiliğe DurDe Girişimi (DurDe), İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesi, Irkçılık ve Ayrımcılığa Karşı Komisyon, Kültürlerarası Araştırmalar Derneği, Lambdaistanbul LGBTT Dayanışma Derneği, Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği, Yunanistan Hayvan Dostları ve Çevre Federasyonu.    Okumaya devam et

Brüksel’de Anarşist Tutuklularla Dayanışma Eylemi

Posted in Haberler with tags on 21/06/2012 by Karakök

Türkiye’de ki tutuklu anarşistlerle dayanışma amacıyla 20.06.2012 çarşamba günü Belçika’nın Brüksel Başkonsolosluğu önünde protesto eylemi gerçekleştirildi. Saat 14:00 başlayan eylemde yer konusunda polisle kısa süreli tartışma yaşandı. Konsolosluklara 50 metre uzakta eylem yapılabileceğini yoksa eyleme izin vermeyeceklerini söylediler. Konsoloğun biraz uzağında eylem konuldu. Aynı saatlerde Ezilen Göçmenler Kolektifinin de ‘Kürtaj karşıtı’eylemi vardı, karşılıklı eylemlere destek atıldı.  1,5 saat sürdü eylem. Anarşist Tutsaklara özgürlük ve Yaşasın Enternasyonal Dayanışma sloganları atıldı.. Sokaktan geçenlere bilgiler verildi. Brükselden katılım fazla olmadı, çünkü pazar günü Neo Nazilerin yürüyüşü sırasında Anarşistlere polis çok sert müdahalede bulunuldu, epey gözaltı ve yaralanan oldu. İleri günlerde dayanışma amacıyla farklı etkinlikler yapılacak..

Anarşiyle Kalın..

Tutuklu yoldaşlara Anarşistlerden Selam.

Share this: