‘Facebook’ta o anarsist videoyu niye ‘like’ ettin?’

*Sorguda ?Anar?ist parti kuruluyormu?. Var m?s?n?? diye soruldu?una göre,
bu yaz anar?izm gelebilir.*

Önce özetler: ?stanbul?daki 1 May?s yürüyü?ünde ?i?li civar?nda baz? özel
kurulu?lar?n vitrinlerine, bankalar?n ATM?lerine yap?lan sald?r?larla
ilgili olarak 14 May?s?ta Terörle Mücadele ekiplerinin yapt??? operasyonla
60?tan fazla ki?i gözalt?na al?nd?, dokuzu tutukland?. ?ki hafta sonra
ikinci dalga geldi. ?u anda üçü liseli olmak üzere 15 tutuklu Metris T Tipi
Kapal? Cezaevi?nde. Sekiz ki?ilik ko?u?ta 15?i birlikte kal?yor.    

?lk dalga gözalt?lar?n medyada geni? yer bulmas?n?n birkaç nedeni vard?.
Birincisi, inmi? cam çerçeve görüntüleri e?li?inde ?huzur içindeki
1 May?s?? lekeleyenlerin sonu? temal? haberler tutabilirdi. ?kincisi,
gözalt?lar?n sonsuz absürdlükleri aras?nda ke?fedilen birkaç?
operasyona dair haberlerin merkezine oturdu. Çok da hakl?lard?, misal ?Kürk
fuar? protestosunun?, Kürt fuar? anla??lmas? alg?da seçilik üzerine ?ahane
bir numuneydi. Birkaç üyesi tutuklanan Yeryüzüne Özgürlük Derne?i gibi,
insan haklar?yla hayvan haklar?n? ayn? anda savunan, HES?lere kar??
mücadeleyle homofobiye kar?? mücadeleyi birlikte yürüten bir derne?in
varl??? emniyet mensuplar?n? biraz afallatm??t?. Keza hastal?kl? sand?klar?
vegan ve vejetaryen tutuklular da bir tür s?nav oldu onlar için. Haliyle
onlar? konu?tuk önce. Fakat sonra bu operasyon o kadar silindi ki medyadan,
ikinci dalga operasyon bile zar zor duyuldu. Mesela seslerini duyurabilmek
için 15 tutukludan 12?sinin dönü?ümlü olarak iki haftad?r açl?k grevi
yapt???n? biliyor musunuz?

**Sabah be?te bask?n **
?Kürt fuar?? kadar ba?ka tuhafl?klar da mevcut. Ortadaki suç ?Kamu mal?na
zarar vermek? ve ?gösteri yürüyü?leri kanununa muhalefet? fakat ilk ba?ta
gözalt?na al?nan 60 ki?iden 17?si eylemlere kat?lm??. 1 May?s alan?nda
olmayanlar dahi var. Sadece cam çerçeveyle ili?kilendirilmeye çal???ld?ysa
da takip çok önce ba?lam?? çünkü. Gizlilik karar? yüzünden avukatlar
çaresiz, Deniz Fidan??n avukat? Sibel Sevinç ?Sizin bildiklerinizle benim
bildiklerim aras?nda fark yok? diyor kinayeyle. Hiçbir ?ey göremeseler de
en az?ndan dosya numaras? ortada. Sava? Düzda???n avukat? Mustafa Taylan
2011?den beri takibat?n yap?ld??? söylüyor. Bir ?üphe var. O yüzden asayi?
de?il, terörle mücadele ?ubesi yap?yor operasyonu. O yüzden sabah?n
be?inde, evlere tam teçhizatla silahl? polisler e?li?inde bask?n yap?l?yor.
Her kitapç?da bulabilece?iniz anar?izm üzerine kitaplar, internetten 30
saniyede indirebilece?iniz yay?nlar, künyeli dergiler örgüt belgesi olarak
toplanabiliyor. Birbirini tan?yan üç be? ki?i var, mahkemede tan???yorlar
hasbelkader.

Çok büyük bir örgüt olmal?. Özel yetkili mahkeme bakmal?, avukatlara
k?s?tl?l?k getirilmeli. Sorguda sorulanlar da örgüt, hatta uluslararas?
aya?? olan bir örgüt tablosu çizme gayretinde. Avukat Taylan ?Avukatl?k
ya?am?mda daha önce kamu mal?na zarar verme ve gösteri yürüyü?leri kanununa
muhalefetten birinin tutukland???n?, uzunca bir süre cezaevinde kald???n?
görmedim. Bu cezalar genelde alt haddinden verilir, indirimler yap?l?r,
ço?u ertelemeyle sonuçlan?r? diyor.

**Anar?ist parti geliyor **
Baz?lar?na ?etkin pi?manl?k yasas?ndan? faydalanmay? isteyip
istemediklerinin sorulmas? da avukatlar? ?a?k?na çevirmi?. Sibel Sevinç bu
yasan?n, Hizbullah, PKK gibi örgütler için i?letildi?ini söylüyor. Burada
ise örgüte sorulardan ula??lmaya çal???l?yor zaten. Görü?tü?üm avukatlar,
gözalt?na al?n?p serbest b?rak?lanlar, gizli tan?k beyan? girizgâh?yla
ba?lanan benzer sorulardan söz ediyor. Mesela ?Örgütü ne zaman
kurdunuz??Anar?izm ve örgütlülük ili?kisi sorgu odas?nda anlat?labilecek
bir ?ey mi? ?Türkiye?deki anar?istlerin lideri kim?? Peki ya anar?izm ve
hiyerar?i ikilisini, nas?l bir araya gelemeyeceklerini sizden uluslararas?
bir terör örgütü üyesi ç?karmak isteyen birine nas?l anlat?rs?n?z?

?Hangi kitaplar? okuyorsun?, ?Daha önce hangi eylemlere kat?ld?n?, hatta ?O
dergide hayvan haklar?yla ilgili yaz?y? neden yazd?n?, ?Üçüncü köprüye
kar?? m?s?n?? gibi sorular? bir yana koyduk. Uluslararas? terör örgütü
çökertilmi? gibi bir operasyon yap?larak al?nan ve o biçimde yarg?lanmak
istenen insanlara ?Facebook?ta o anar?ist videoyu neden be?endin?? gibi bir
soru sorulabilir mi, lütfen söyleyin. Az sonra hikâyesini anlataca??m Nuray
?im?ek Ya?c?, Facebook sorgusundan geçenlerden. Baya?? oradaki yorumlar?
hakk?nda aç?klama yapmas?,
?Facebook?ta bilmem ne nick?li ki?inin gerçek ismi ne?? gibi sorular?
cevaplamas? istenmi?.

Gerçekten bu yaz anar?izm geliyor olabilir mi? Öyle bir tela?? Birkaç
ki?iye ?Türkiye?de anar?ist parti kuruluyormu?. Sen var m?s?n??
diyesoruldu?una göre, gerçekten seçimlere yeti?ecek bir anar?ist parti
ku?kusu var demek ki. ?Anar?ist parti olur mu? zaten gayet e?lenceli
bir olta; fikriyat?n buna imkân vermedi?ini nas?l anlat?rs?n?z. Önemli olan
böyle bir endi?enin varl???. Anar?istler Meclis?e girip ana
muhalefete sonra da iktidara m? oynayacak? Bu mu? Tehlikenin fark?nda m?y?z?

**Herkes mesafeli **
Avukat Sibel Sevinç ?En ufak bir topluluk bile suç örgütü haline
getirilebiliyor. Bu çok tehlikeli. Art?k devletten korkar hale geldik.
Kanunlar bizi korumaya de?il, yakmaya do?ru gidiyor? diyor, ?Sonuçta
anar?izm, sosyalizm gibi, liberalizm, nihilizm gibi bir dü?ünce biçimi. Ne
var yani??

Hakk?nda bu kadar az ?ey bilinmesine ra?men, bu kadar önyarg?l? olunan
ba?ka bir ?izm? yoktur. Teröristin e?anlaml?s? gibi kullan?yor
anar?isti çoklar?. 80 öncesinden kalma kötü bir miras. Nuray ?im?ek Ya?c?,
Düzce?de felsefe ö?retmeni, gözalt?na al?n?p mahkemeye sevk edilmeden
b?rak?lanlardan. Fakat e?i Yenal Ya?c? cezaevinde. Kendisini anar?izan
e?ilimleri olan biri olarak tarif ediyor; bir dü?üncenin nas?l suç
olabildi?ini soruyor. A??r bir ?arama? süreci ya?am??. Düzce?de evinde
yap?lan bask?n sonras? bir kad?n polisin yan?nda giyinmesine, elleri
kelepçeli ?stanbul?a getirilmesine ra?men Vatan?daki ?ubede tekrar
ç?r?lç?plak soyuldu?unu, hatta e?ilmesinin istendi?ini, vajina ve rektum
aramas?n?n yap?ld???n? anlat?yor. Gere?ini anlamad??? bu aramayla kendisini
a?a??lanm?? hissedi?ini Adli T?p raporuna yazd?rd??? için ayr?ca hayat?
zorla?m??.

Serbest ama hayat? d??ar?da kolay m?? Memur oldu?u için hakk?nda soru?turma
ba?lat?lm??. Televizyonlarda kelepçeli görüntüleri yay?mlad??? için veliler
?Bu nas?l ö?retmen? diye ?ikayet ediyor. Çevresindekiler daha mesafeli,
hatta sabah 5?te evi bas?lm?? biri olarak kom?ular? yüzüne bakm?yor. Bu
nas?l bir anar?izm korkusu hakikaten?

*P?nar Ö?ünç*

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: