SELiM AY dan iSKENCE GOREN BiRSEN KAYA ANLATIYOR

SELIM AY’DAN ISKENCE GÖREN BIRSEN KAYA ANLATIYOR Iskencecisini Yenen
Sosyalist Bir Kad?n

Sedat Selim Ay’dan iskence gören Birsen Kaya, “Belki geçmiste kendimi
tan?mlamak için ‘ben sosyalistim’ ifadesi yeterliydi. Ama art?k degil.
Art?k ben ‘sosyalist bir kad?n’?m” diyor. Devlet eliyle siddet devam
ettikçe, kad?na yönelik siddetin de son bulmayacag?n?n alt?n? çiziyor.
Çiçek TAHAOGLU

*Birsen Kaya*, 21 Subat 1997’de gözalt?na al?nd?g?nda 21 yas?ndayd?.
Esenler’de bir arkadas?ndayken, maskeli polisler uzun namlulu silahlarla
evi bast?. Kaya, Vatan Emniyet’e götürüldü ve 15 gün boyunca *Bayram Kartal’
*?n sefi oldugu ekipten iskence gördü.

Simdi iskencecilerinden *Sedat Selim Ay*, Istanbul Terörle Mücadeleden
Sorumlu Emniyet Müdürü Yard?mc?l?g?’na atand?.  

Birsen Kaya ise Ezilenlerin Sosyalist Partisi’nin *Sosyalist Kad?n
Meclisleri*’nin sözcülügünü yap?yor, iskenceye ve erkek siddetine kars?
çal?smalar yürütüyor.

Röportaj için bulustugumuzda, Birsen’e tekrar o günleri anlatt?rd?g?m,
hat?rlatt?g?m için kendimi kötü hissediyorum. “Sorun degil” diyor, “Ben
mücadele eden bir kad?n?m ve yasad?klar?m?n sadece bana yönelik olmad?g?n?
da biliyorum. Bunlar toplumsal hareket içinde öznelesen kad?n?n varl?g?na
yönelik bir sald?r?. Ben iskencecilerle mücadele etmeye devam ediyorum…”

Birsen, gözalt?nda iskenceyi, cinsel tacizi anlat?rken dimdik duruyor,
yasad?klar?n? büyük bir sogukkanl?l?kla anlat?yor. “Sedat Selim Ay
iskencede bir figür degil, bu isin bas?nda olanlardan biri” diyor.

Röportaj boyunca sadece birlikte gözalt?na al?nd?g? Süleyman Yeter’den
bahsederken gözleri doluyor. Çünkü Yeter, Mart 1999’da gözalt?na al?nd?ktan
sonra Terör Mücadele Müdürlügü’ndeki “sorgusunun” ard?ndan kald?r?ld?g?
hastanede öldü. Avrupa Insan Haklar? Mahkemesi (AIHM) Türkiye’yi iskence
yasag?, yasam hakk?n?n ihlali ve bu hak ihlal edildigi halde faillerin
cezaland?r?lmas? için iç hukukta etkili yarg?lama yap?lmad?g? için 110 bin
Avro tazminata mahkum etti.

Birsen, “Içeri girdiginiz andan itibaren yasaman?z bir sans” diyor, ev
bask?n? ve polis arabas?na bindirilisinden itibaren nas?l bir sürecin
baslad?g?n? anlad?g?n? anlat?yor.

*En bastan baslayal?m. Ev bask?n?nda gözalt?na al?nd?n. Sonra neler oldu?*

Kaba siddet ve tehditlerle polis arabas?na bindim. Vatan’?n otopark?na
girdigimizde bas?m yere egildi, gözüm bagland?. Hangi kata ç?kar?ld?g?m?
bile bilmiyorum.

Hepimizi duvara dizdiler. Gözümüzdeki bant, bekleme ve iskence süresince
ç?kar?lmad?. Önce bir koridorda saatlerce ayakta bekletildik. Bu,
iskencenin baslang?c?yd?. Polisler s?cak çay kas?klar?yla, tespihlerinin
püskülüyle dudag?m?za dokunuyor, bizi taciz ediyordu.

Sonra bizi bir salona götürdüler. Bu, iskenceden önce bir bekleme seans?
gibiydi. O s?ralar Y?lmaz Morgül yeni ç?km?st?. “Sen düldülsün, ben bülbül”
diye bir sark?s? vard?. Günlerce bize bunu dinlettiler. Hala Morgül’ün
sark?lar?n? duyunca, iskencecileri görmüs gibi oluyorum.

Geceleri bizim yan?m?zda k?rm?z? noktal? filmler izliyorlar, rak?
içiyorlard?. Özellikle kad?nlara yönelik psikolojik siddetin her türlü
aksesuar?n? haz?rlam?slard?. Türk emniyetinin sicilini bildigimiz için, tüm
bunlar olurken cinsel taciz ve tecavüzle kars?lasabilecegimizi anlad?k.

Tüm bunlar, bize günlerce iskence yapacaklar? anlam?na geliyordu. Göz
bant?m?n alt?ndan Süleyman Yeter’in iskencenin ard?ndan yar? ç?plak bir
sekilde getirildigini gördüm. Erkekleri ask?ya ald?klar?n? anlad?m.

*S?ra sana geldiginde ne oldu?*

Önce gözümdeki bantla tim sefi Bayram Kartal’?n odas?na götürüldüm. “Aç?n
bakal?m, kimliginde gözüktügü kadar güzel mi” dedi. Sonra açl?k grevine
devam edecegimi söyleyince Bayram Kartal taraf?ndan siddete maruz kald?m.
Orada hem kendi üzerine at?lan suçu kabul etmeni hem de baska birine
yönelik ifade vermeni istiyorlar. Bunu yapmayacag?m? anlad?klar?nda ikinci
asamaya geçtik.

Üçüncü gün iskenceye götürüldüm. Oraya götürülürken bile refleks ölçme
hareketleri yap?yorlard?.

*Nas?l oluyor bu?*

Kafam?za, kolumuza vuruyorlar, korkuyor muyuz ya da can?m?z ac?yor mu bunu
ölçüyorlard?. Iskence konusunda egitimlilerdi. Suda ne kadar tutacaklar?n?,
bogaz?n?z? ne kadar s?karlarsa ölmezsiniz biliyorlard?. Zaten bunlar?
bilmiyorlarsa ölürsünüz.

T?bbi bilgileri de vard?. Doktor lakapl? biri arada omuzuma Lasonil
sürüyordu. O ilaçta art?k tamamen iskenceyle baglant?l? kafamda.

*Peki iskencede neler yasad?n? Iskencecileri görebildin mi?*

Gözlerim bagl?yd?. Belden yukar? soyup filistin ask?s?na ald?lar.
Bileklerimi battaniye oldugunu tahmin ettigim bir kumasla sard?lar. O
s?rada sözlü taciz devam etti. “Sen çok zay?fs?n, gençsin, kad?ns?n,
dayanamazs?n…” Sadece ask?yla da kalmad?, kafam?z? suya bat?rd?lar,
torbayla havas?z b?rakt?lar…

Beni çok uzun süre ask?da tuttular. Agz?mdan köpükler gelmeye baslay?nca
paniklediler ama yine de taciz edebiliyorlard?. Ac?dan hiçbir sey
hissetmesem de, iskencecilerin elleri bedenimdeydi.

Ben k?smi felç geçirince ç?kard?lar, digerlerinin yan?na yere att?lar. Su
anda cezaevinde olan gazeteci arkadas?m?z Bayram Namaz, ayag?m? s?kt? ve
“benden güç al” dedi. Uzun süre yerde öylece yatt?m.

*Ne kadar sürdü bu?*

Toplam 15 gün orada kald?k. Üçüncü günden sonra bizi hücreye ç?kard?lar.
Beni ilk basta farkl? operasyonlardan al?nan kad?nlarla ayn? hücreye
koydular. Onlar da çok ag?r iskencelerden geçmisti. Timler farkl?yd? ama
yöntemler ayn?yd?.

Daha sonra Sultan ve Mukaddes Çelik’le beni ayn? hücreye ald?lar.

*Bu s?rada Asiye Zeybek Güzel’in bas?na gelenlerden haberdar m?yd?n?z?*

Ondan çok sonra haberdar olduk. Sadece yanyana durdugumuz kisilerin
durumunu biliyorduk. Ama baska bir arkadas?m?z tamamen soyulmus ve tecavüze
yeltenmisler. Baska birine parmakla tecavüz ettiklerini ögrendik.

Asiye’yi gördügümüzde halinden yasad?klar?n? tahmin ettik çünkü çok derin
bir travma yasam?st?.

*Adli T?p’ta neler oldu?*

Hiç kimsenin röntgen için bile kolunu kald?rabilecek gücü yoktu. Ama doktor
hiçbir seye bakmadan, polis ne derse rapora onu yaz?yordu.

Sultan ve ben en sona kalm?st?k. Doktora tepki gösterdik, onu Tabipler
Odas?na sikayet edecegimizi, suç duyurusunda bulunacag?m?z? söyledik. Böyle
olunca doktor bize bakmak istemedi.

Sonra Sedat Selim Ay, asansörde beni bogaz?mdan s?karak havaya kald?rd? ve
doktorun niye bize bakmak istemedigini sordu, siddet uygulad?.

*Sedat Selim Ay’? ilk orada m? gördünüz?*

Evet. Zaten iskencede gözümüz bagl?yd?. Hastane sürecinde onu gördüm. Onun
tipini hiç unutmuyorum, kumral ve renkli gözlü bir SS subay? gibiydi. Tim
sefi Bayram Kartal’d? ve Sedat Selim Ay onun yard?mc?s?yd?.

*Peki Adli T?p raporu ne oldu?*

Dogru düzgün muayene bile edilmeden iskence görmedigimize dair rapor
verildi. Vak?f Gureba’n?n benim gözümde Vatan’dan hiç fark? yok. Ikisi de
iskence merkezi gibi çal?st?lar.

*Sonra mahkemeye mi götürüldünüz?*

Evet, Besiktas DGM’ye götürüldük. Sultan’la birbirimize kelepçeliydik.
Hepimizi DGM’nin alt kat?nda bir hücreye koydular. Bayram Kartal ve Sedat
Selim Ay basta olmak üzere tim polisleri bize taciz ve siddet uygulamaya
devam etti.

Sonunda mahkemeye ç?kt?g?m?zda serbest b?rak?ld?m. Dava sonucunda da beraat
ettim.

*Asiye Zeybek Güzel’in tecavüze ugrad?g?ndan burada m? haberdar oldunuz?*

Evet. Tüm bunlar varolan ataerkil anlay?s ve toplumsal cinsiyet
zihniyetiyle alakal?. Toplumsal hassasiyetleri bildikleri için, kad?nlar?
taciz ve tecavüzle siyaseten teslim almak istediler.

Asiye’yi itirafç?last?rmaya çal?st?lar. O travmayla hiçbir seyin fark?nda
degilken, itirafç?lar?n oldugu bölüme konuluyor. Daha sonra avukat?n?n da
destegiyle, yasad?klar?n?n sadece kendi bedenine degil, tüm kad?nlara
yönelik bir sald?r? oldugunun fark?na var?yor.

*Güzel’in yasad?klar?n? önce mahkemede, sonra kitab?yla anlatmas? kad?n
mücadelesini etkiledi mi?*

Bu tüm mücadele eden kad?nlar için bir milatt?. Bu süreç devletin ve
fasizmin erkek yüzünün teshir edilmesiydi. Devlet kaynakl? siddetin
günyüzüne ç?kmas? bir bilinç s?çramas? yaratt? ve devletin bu konudaki
uygulamalar?na da geri ad?m att?rd?g?n? söyleyebiliriz.

O zamana kadar, sol harekette ne kad?nlar?n ne erkeklerin yasad?g? cinsel
siddet ifadelendirilemiyordu. Devlet bizim bu yan?m?z? bildigi için de hep
bir tehdit unsuru olarak kulland?. Erkeklere de tecavüz ediyorlar, onlar?
da “kad?nlast?rarak” asag?lamaya çal?s?yorlard?.

Asiye’nin olay?ndan sonra 2000 y?l?nda bir çal?stay düzenledik ve kad?nlar
ve erkekler gözalt?nda yasad?klar? cinsel siddet deneyimlerini birbiriyle
paylast?.

*Tüm bunlardan sonra Sedat Selim Ay’?n terfisini ögrendiniz…*

Sedat Selim Ay hem Türkiye mahkemelerinde hem AIHM’de ceza alan tescilli
bir iskenceci. Tabi bunlar?n hiçbirinin Türk devleti nezdinde bir hükmü
yoktu. Çünkü devlet toplumsal hareketlere kars? siddeti bir yöntem olarak
kullanmaya devam ediyor. Bugün Sedat Selim Ay’?n terfisi de ayn? zihniyetin
tezahürüdür.

12 Eylül döneminde emekli orgeneral Turgut Sunalp, gözalt?nda tecavüzlerle
ilgili, “Elimizde tas gibi delikanl?lar?m?z varken copla tecavüze ne gerek
var” demisti. Sistemin referanslar? bunlar maalesef.

Bir taraftan iskenceye s?f?r tolerans diyen bir basbakan var ancak katiller
aklan?yor, tecavüzcüler ödüllendiriliyor. Hükümetin bugün “hesaplasmak
istedigi” askeri vesayet döneminden bir fark? yok.

Su anda yüzlerce muhalif, ayd?n içeride. Yani bask?n?n kaba siddet yoluyla
yap?lmas? veya adliyeler, yarg? arac?l?g?yla yap?lmas? aras?nda bir fark
yok. Terörle mücadele yasas? varoldugu sürece bu zihniyetin degismeyecegi
ortada.

Deneyimli iskenceciler kadrolu memur yap?l?yor. Sedat Selim Ay gidip yerine
bir baskas? geldiginde bu uygulamalar?n degismeyeci de aç?k. Ama tabiki
onun gibi tescilli iskencecilerin, tecavüzcülerin toplumda teshir edilmesi
ve AKP’nin sahte demokrasicilik perdesinin y?rt?lmas? gerekiyor.

*Bunlar? yasad?g?nda 21 yas?ndayd?n. Simdi üzerinden seneler geçti ve
kad?na yönelik siddet konusunda mücadele veriyorsun. Bunlar birbiriyle
baglant?l? m??*

Tabi ki. Benim devletle, sistemle ilk çat?smam orada baslad?. Orada sadece
sizin bedeninizi degil, ideallerinizi ve ruhunuzu da teslim almaya
çal?s?yorlar.

Benim bilinç dönüsümüm de orada baslad?, kendi içimde bir devrim yasad?m.
Belki geçmiste kendimi tan?mlamak için “ben sosyalistim” ifadesi
yeterliydi. Ama art?k degil. Art?k ben “sosyalist bir kad?n”?m.

Asiye, bizim hareket olarak da devletin cinsel siddeti neden bir yöntem
olarak kulland?g?n? sorgulamam?z? saglad? ve bizde bu anlamda kolektif bir
kararl?l?k yaratt?.

Erkegin kad?na dönük siddetinin kaynag? tamamen devlet. Devlet kendi
kurumlar?nda iskenceye, tecavüze ve bunu ödüllendirmeye devam ettikçe
toplumun siddetten çekinmesini beklemek gerçek d?s? bir beklenti olur.
Erkek devletin niteligi degismedigi sürece, kad?na yönelik siddet geri ad?m
atmayacak.

*Ailen nas?l kars?lad? yasad?klar?n??*

Ben Karadenizli, Türk ve sunni yani egemen bir ulusal ve mezhepsel kimlige
sahip bir aileden geliyorum. Ama onlar da benimle birlikte siyasallast?.

O zamanlar gözalt?nda kay?plar çok yayg?nd?. Hasan Ocak’? yeni
kaybetmislerdi. Ilk gözalt?na al?nd?g?m?zda ailemize haber verilmedi. Ailem
Bursa’dan geldi ve 15 gün boyunca d?sar?da açl?k grevi ve aylemler
gerçeklestirdiler. Bu eylemlere de polis müdahale etti ve annem de devletin
siddetiyle burada tan?st?. (ÇT)

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s

%d blogcu bunu beğendi: